Year 2020
Authors Chia-Mu Yu 、Yung-Hao Tung、Hung-Chuan Wei、Yen-Wu Ti、Yao-Tung Tsou、Neetesh Saxena、and Chia-Mu Yu. 
Paper Title Counteracting UDP Flooding Attacks in SDN
Journal Title MDPI Electronics, 2020
Language English